Heeft u een conflict over geleverde of bestelde goederen? Laat het ons weten

Het goederenrecht regelt kort gezegd wie rechten heeft op zaken (goederen) en waarom

Het bepaalt de mate van zeggenschap die personen hebben ten aanzien van goederen. Het kan hierbij gaan om stoffelijke voorwerpen die vatbaar voor bezit zijn (een auto, huis), maar ook om vermogensrechten (vorderingen, recht van erfpacht, pand- of hypotheekrecht, aandelen).

Eigendom is het meest verstrekkende recht dat iemand op een goed kan hebben. Daarnaast bestaan rechten op goederen die een minder verstrekkend recht verschaffen. Op het moment dat oneigenlijk inbreuk wordt gemaakt op iemands recht bestaan mogelijkheden om deze inbreuk op te heffen. Ook regelt het goederenrecht hoe goederen kunnen worden verkregen: Door bijvoorbeeld verjaring, overdracht en verloren gaan.

Het goederenrecht heeft veel raakvlakken met het verbintenissenrecht. Bij de verkoop van een auto is bijvoorbeeld sprake van een overeenkomst (verbintenissenrecht) waarna de eigendom wordt overgedragen (goederenrecht). Veel goederenrechtelijke conflicten hebben hun oorsprong in het verbintenissenrecht. Bepalingen uit zowel het verbintenissenrecht als het goederenrecht zijn in dat geval dus relevant en moeten getoetst worden.

Wij kunnen u bijstaan door de goederenrechtelijke positie te bepalen aan de hand van de eisen van de wet. Is bijvoorbeeld een rechtsgeldig pandrecht gevestigd? Is een zaak daadwerkelijk rechtsgeldig verkocht? Is de eigendom van een goed overgegaan door verjaring?

We hebben de belangrijkste informatie over goederenrecht hierboven kort en krachtig voor u samengevat. Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Juridische geschillen over verhuurd of huur van een woon- of zakelijke ruimte worden beslecht door de kantonrechter

Dit betekent dat – ongeacht het belang – Stam juristen de rechtsgang kan verzorgen zonder dat u een (kostbare) advocaat nodig heeft.

Hoe ontstaan verplichtingen en hoe dwing je deze af?

Een verbintenis kan op meerdere manieren tot stand komen. De meest bekende wijze is door middel van een overeenkomst, maar daarnaast kunnen onder meer ook verbintenissen uit de wet ontstaan.

Onze bijstand in rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld

Soms is de gang naar de rechter nodig om uw gelijk te halen. Het kan ook zijn dat u ongevraagd bij een rechtszaak betrokken raakt. Voor rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld heeft u geen advocaat nodig en kunnen onze juristen u bijstaan.

Nieuwsblog

Lees hier onze blogs met actueel nieuws.