Heeft u problemen met een overeenkomst, wij helpen u graag dit op te lossen

Verbintenissenrecht. Hoe ontstaan verplichtingen en hoe dwingt u deze af?

Een verbintenis kan op meerdere manieren tot stand komen. De meest bekende wijze is door middel van een overeenkomst, maar daarnaast kunnen onder meer ook verbintenissen uit de wet ontstaan.

Een overeenkomst

De wet benoemt een aantal overeenkomsten en deze kennen elk hun eigen specifieke regels. Daarnaast zijn in de wet algemene regels vastgelegd die gelden voor elke overeenkomst. Kortom: veel regels. Alsof dat nog niet genoeg is, is in de rechtspraak ook nog het nodige bepaald met betrekking tot overeenkomsten, denk bijvoorbeeld aan de Haviltex-norm (bij een overeenkomst mag niet altijd alleen worden uitgegaan van de (letterlijke) tekst van de overeenkomst).

Zeker bij grotere partijen zijn bovendien algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst, hoewel de tekst niet in de overeenkomst staat. Wat mag je nu wel en wat niet opnemen in de algemene voorwaarden? Zijn algemene voorwaarden altijd van toepassing?

Geschillen kunnen worden voorkomen door goed en voldoende duidelijk vast te leggen wat partijen precies zijn overeengekomen. Wij kunnen hier in bijstaan en overeenkomsten en/of algemene voorwaarden opstellen dan wel beoordelen voor onze klanten.

Een geschil

Mocht het toch tot een geschil komen (of dreigen te komen), dan kunnen wij u hierin bijstaan. Als het nog geen geschil is, kunnen wij u adviseren over de beste wijze van aanpak. Mocht het reeds tot een geschil zijn gekomen, dan kunnen wij u bijstaan om zo uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Onderwerpen van discussie/geschil kunnen onder andere zijn:

 • Wanneer komt een overeenkomst tot stand?
 • Uitleg over van overeenkomst;
 • Nakoming van de overeenkomst:
  – Ingebrekestelling;
  – Verzuim;
  – Nevenvorderingen.
 • Gevolgen van niet-nakoming van de overeenkomst;
 • Beëindiging/einde van de overeenkomst;
 • Bijzonder wettelijke regelingen ten aanzien van bepaalde overeenkomsten:
  – Overeenkomst van opdracht;
  – Overeenkomst tot het aannemen van werk (bouwzaken, bijvoorbeeld meer-/minderwerk);
 • Verjaring.

Consumentenovereenkomst

Bijzondere aandacht verdienen de consumentenovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten die zijn gesloten tussen een professionele partij en een consument (een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). De Europese wetgever heeft bepaald dat een consument goed beschermd dient te worden en om die reden gelden voor consumentenovereenkomsten specifieke regels. Als de professionele partij niet aan deze regels voldoet kan dat tot gevolge hebben dat de consument slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet aan de overeenkomst is gebonden. Wij kunnen u hierover adviseren.

Verbintenissen uit de wet

Naast de overeenkomst als verbintenis, kennen we (onder andere) ook de verbintenis uit de wet. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin een verbintenis tot stand komt zonder dat het de bedoeling van partijen was om deze verbintenis te laten ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan de onrechtmatige daad. Als een partij een onrechtmatige daad pleegt, dan is deze partij – zo bepaalt de wet – gehouden om de schade van de benadeelde te vergoeden. Maar ook te denken valt aan de onverschuldigde betaling, zaakwaarneming, etc.

Elke verbintenis uit de wet kent een eigen set met regels en voorwaarden en dat luistert soms heel nauw. Wij kunnen u adviseren over de te volgen weg, zowel wanneer van mening bent dat u recht kunnen doen op een verbintenis uit de wet als wanneer u wordt aangesproken op een verbintenis uit de wet.

We hebben de belangrijkste informatie over verbintenissenrecht hierboven kort en krachtig voor u samengevat. Heeft u nog additionele vragen, of wilt u een kwestie bespreken? Neem dan via een van de contactopties vrijblijvend contact met ons op.

Juridische geschillen over verhuurd of huur van een woon- of zakelijke ruimte worden beslecht door de kantonrechter

Dit betekent dat – ongeacht het belang – Stam juristen de rechtsgang kan verzorgen zonder dat u een (kostbare) advocaat nodig heeft.

Het goederenrecht regelt eenvoudig gezegd wie rechten heeft op zaken (goederen) en waarom

Het bepaalt de mate van zeggenschap die personen hebben ten aanzien van goederen. Het kan hierbij gaan om stoffelijke voorwerpen die vatbaar voor bezit zijn (een auto, huis), maar ook om vermogensrechten (vorderingen, recht van erfpacht, pand- of hypotheekrecht, aandelen).

Onze bijstand in rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld

Soms is de gang naar de rechter nodig om uw gelijk te halen. Het kan ook zijn dat u ongevraagd bij een rechtszaak betrokken raakt. Voor rechtszaken die door de kantonrechter worden behandeld heeft u geen advocaat nodig en kunnen onze juristen u bijstaan.

Nieuwsblog

Lees hier onze blogs met actueel nieuws.